Novosti

Odbor direktora je, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj 29.03.2018. godine doneo Odluku o dopuni dnevnog reda.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red Vanredne sednice Skupštine akcionara sa dodatnom tačkom br. 4. dnevnog reda, zakazane za 16.04.2018. godine.

U skladu sa odredbama čl. 337 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011,99/2011,83/2014 - dr. Zakon i 5/2015), saglasno čl. 43. Statuta preduzeća Metaloplatika AD Čajetina, dostavljam Vam Predlog za dodatnu tačku dnevnog reda, kao i za donošenje odluka po istim za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Metaloplastika AD Čajetina zakazanu za 16.04.2018. godine.

Saglasno navedenm, predlažem dopunu dnevnog reda u redovnom postupku rasprave i donošenja odluke sa sledećim tačkama:

Sazivanje vanredne Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, zakazanu za 16.04.2018. godine sa početkom u 14:15 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini.

Stranice